Witam wszystkich serdecznie. Jak wszystkim wiadomo, zajęcia w szkołach zostały zawieszone, ale nie oznacza to dodatkowych ferii.

W związku z tym zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania ze stron na których  można  uczyć się online.

Poniżej link na stronę ministerstwa, gdzie można się zapoznać ze szczegółami nauki w sieci.

zdalne lekcje

Wszystkich ucznów gorąco zachęcamy do korzystania z nauki zdalnej.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


 

 

... oto efekty konkursu informatycznego "100-lecie niepodległości"

100 lecie odzyskania niepodległośći

 Piłsudski GK

sebastian

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 w Bielsku – Białej ogłasza konkurs na prezentację multimedialną pt. „Drogi Polski do wolności, w 100- lecie odzyskania niepodległości”.

Regulamin konkursu.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

Cele konkursu:

 • • uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości,
 • • kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
 • • wzbudzenie zainteresowania historią Polski,
 • • wzbudzenie szacunku do lokalnych bohaterów,
 • • rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień literackich, plastycznych i fotograficznych.

Opis konkursu

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 w Bielsku - Białej.

Konkurs rozpoczyna się 1 października 2018 roku i trwać będzie do 1 listopada 2018 roku.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół specjalnych.

Temat prac konkursowych brzmi: „ Drogi Polski do wolności, w 100- lecie odzyskania niepodległości”.

Praca ma być przekazana na

Konkurs prowadzony jest w trzech  kategoriach:

- uczniowie klas IV – VI

- uczniowie klas VII – VIII

- uczniowie klas gimnazjalnych

Charakterystyka konkursu

 1. 1. Praca konkursowa ma być prezentacją multimedialną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Drogi Polski do wolności, w 100- lecie odzyskania niepodległości”.
 2. 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nie opublikowanymi.
 3. 3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 4. 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 5. 5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 6. 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prezentacji oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez Dyrekcję oraz Organizatorów konkursu w Szkole Podstawowej nr 11 w Bielsku Białej.
 4. 4. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie, trzecie i czwarte miejsce.
 5. 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nie przyznania nagród.
 6. 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania .
 2. 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www…. oraz u nauczyciela matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 11 ul. Lompy 9 w Bielsku – Białej.
 5. 5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 6. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 7. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 8. b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 9. c) nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 10. d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.