DSC 0826

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 im. Janusza Korczaka 
przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

 


 

W czerwcu 1978 r. przy ulicy Józefa Lompy rozpoczęło działalność Pogotowie Opiekuńcze, którego częścią była specjalnie utworzona dla wychowanków tej placówki ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 11 im. Janusza Korczaka. Kiedy w maju 1991 r. w Komorowicach powstał Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja", nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 zaczęli prowadzić zajęcia dydaktyczne również dla młodzieży przebywającej w tej placówce. W 1999 r. w wyniku reformy oświaty, obok sześcioklasowej szkoły podstawowej utworzono Gimnazjum nr 20. Obie szkoły były integralną częścią Pogotowia Opiekuńczego. 31 sierpnia 2004 r., w wyniku przekształceń w strukturze placówek opiekuńczo-wychowawczych, oddzielono od Pogotowia Opiekuńczego Szkołę Podstawową nr 11 i Gimnazjum nr 20 i utworzono Zespół Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Organem prowadzącym placówkę jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, w którego imieniu nadzór nad jej działalnością sprawuje Miejski Ośrodek Oświaty. Organem sprawującym nadzór merytoryczny nad placówką jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Bielsku-Białej. Szkoły realizują podstawę programową obowiązującą w placówkach publicznych i umożliwiającą kontynuowanie nauki w gimnazjach (szkoła podstawowa) oraz w szkołach ponadgimnazjalnych (gimnazjum).

W dniu 1 września 2017 r., w wyniku reformy edukacji przeprowadzanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych został przekształcony w Szkołę Podstawową Specjalną nr 11 im. Janusza Korczaka przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W skład Szkoły wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 11
klasy: I-II-III, IV-V, VI, VII

Gimnazjum nr 20
klasy:  II, III

Nasi uczniowie to wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka, Ośrodka „Nadzieja”. Do Szkół na prośbę rodzica/opiekuna prawnego i za zgodą Dyrektora mogą być przyjmowani uczniowie z innych szkół z terenu Bielsk-Białej, nie będących wcześniej wychowankami tych placówek. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

W naszej szkole oprócz nauczycieli przedmiotowych zatrudnieni są także:

 • Pedagog
 • Arteterapeuta
 • Socjoterapeuta
 • Bibliotekarz

Nasze atuty

 • Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem zawodowym, ukierunkowana na pomoc uczniom.
 • Przyjazna atmosfera i profesjonalne podejście do napotykanych podczas zajęć w szkole problemów.
 • Mała liczebność uczniów w klasach (maksymalnie 14).
 • Indywidualizacja uzależniona od możliwości i potrzeb poszczególnych uczniów.

Misja szkoły

 • Pomagamy dziewczętom i chłopcom z trudnościami we właściwym funkcjonowaniu społecznym, doświadczonym niepowodzeniami szkolnymi i poczuciem braku sukcesów.
 • Szczególnym wyzwaniem dla naszej szkoły jest przywrócenie uczniom wiary we własne siły i umiejętności, umożliwienie osiągnięcia sukcesów, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania.
 • Naszym nadrzędnym dążeniem jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, stymulującej rozwój naszych uczniów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie powszechnie akceptowanego systemu wartości.
 • Podstawą naszego działania jest udzielanie pomocy uczniom w trudnych sytuacjach życiowych i szkolnych oraz wspieranie ich rozwoju na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb.
 • Dążymy do osiągania tych celów poprzez współpracę całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców, opartej na dialogu i wzajemnym poszanowaniu.
 • Charakteryzuje nas autorska koncepcja pracy oraz otwartość na problemy uczniów i ich środowiska, umożliwiające wyrównywanie braków w opanowaniu wiadomości i umiejętności.
 • Nasza profesjonalna kadra pedagogiczna stosuje metody korekcyjno-wychowawcze, jest świadoma szkolnych i życiowych problemów młodzieży.
 • Celem naszych działań jest dążenie do tego, aby nasi uczniowie osiągnęli maksymalny rozwój w aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym i emocjonalnym.
 • Pragniemy, aby rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania.
 • Dla pracowników szkoły, jako pedagogów, największą nagrodą jest satysfakcja z wykonywanej pracy i sukcesy naszych podopiecznych, jak i uznanie całego środowiska dla tego, co robimy.
Sławomir Budzyński     
Dyrektor Szkoły